Algemene Voorwaarden 

 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Medicine for Business B.V. (hierna: MFB Academy) en de daaraan gelieerde ondernemingen. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

Aanvullende voorwaarden – “Cursussen, lesmateriaal en examens” 

 1. Definities

    Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van MfB Academy die uitsluitend van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen MfB Academy en Opdrachtgever; 

    Aanvullende voorwaarden: de onderhavige aanvullende voorwaarden, die onlosmakelijk zijn verbonden aan de Algemene voorwaarden; 

    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst of Koopovereenkomst sluit met MfB Academy. 

    Afnemer: een rechtspersoon die via de Website met MfB Academy een Overeenkomst heeft gesloten; 

    Educatief Materiaal: het educatieve materiaal, in welke vorm dan ook, dat MfB Academy verkoopt. (mochten wij dit in de toekomst gaan doen) 

    Examens; het examen dat Afnemer eventueel onderdeel uitmaakt van de Cursus die Afnemer aflegt bij een onafhankelijk Examen Instituut; 

    Examen Instituut: een derde partij zijnde een onafhankelijke Instituut waarmee MfB Academy  een overeenkomst heeft gesloten om Examens af te nemen bij Afnemers en om vervolgens de uitslag direct te communiceren aan Afnemer;  

    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand. 

    Inschrijving: de aankoop van een Cursus van MfB Academy via de Website door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de toepasselijke Algemene Voorwaarden en Aanvullende voorwaarden; 

    Inschrijfgeld: het totaalbedrag dat Afnemer voldoet aan de MfB Academy voor de Cursus; 

    Lesmateriaal: het door of voor de MfB Academy  ontwikkelde Lesmateriaal, in welke vorm dan ook, dat door de MfB Academy ter beschikking wordt gesteld aan Afnemer of Consument voor de Cursus; 

    Cursus: de door MfB Academy aan Afnemer verstrekte opleidingen, (virtuele) trainingen, e-learnings, opleidingsmateriaal, gelieerde examens, cursussen en workshops; 

    Koopovereenkomst: een Consument of Afnemer die Educatief materiaal koopt van MfB Academy via de website www.mfbacademy.nl. 

    Overeenkomst: de via de Website gesloten Overeenkomst tussen Afnemer en MfB Academy  tot het tegen betaling afnemen van een of meerdere Cursussen van MfB Academy; 

    Overeenkomst op afstand: een consumentenkoop die op afstand is gesloten via bijvoorbeeld internet, telefoon of email; 

    Persoonsgegevens: gegevens die het mogelijk maken een bepaalde persoon te identificeren, zoals naam-, adres en woonplaatsgegevens; 

    Website: de websites van MfB Academy (www.mfbacademy.nl ), waar Afnemer zich kan inschrijven voor Cursussen, Examens en Educatief Materiaal kan kopen; 

 

 1. Toepasselijkheid

    Deze Aanvullende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen Koopovereenkomst, Overeenkomst, Overeenkomst op Afstand tussen MfB Academy enerzijds en Afnemer en/of Consument anderzijds. 

 

 1. Totstandkoming van een Koopovereenkomst

     Er komt een Koopovereenkomst tot stand tussen Consument of Afnemer enerzijds en MfB Academy anderzijds, nadat Consument of Afnemer Educatief Materiaal heeft gekocht op de website, en akkoord is gegaan met de van toepassing zijnde Algemene voorwaarden. 

    De Consument of Afnemer ontvangt per e-mail een schriftelijke bevestiging van MfB Academy van de Koopovereenkomst. 

 

 1. Totstandkoming van een Overeenkomst

     Er komt een Overeenkomst tot stand tussen MfB Academy en Consument of Afnemer nadat Consument of Afnemer zich heeft ingeschreven voor een Cursus. 

    De Overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden of per verstuurde email aan MfB Academy. 

    Na de Inschrijving, ontvangt Consument of Afnemer van MfB Academy een schriftelijke bevestiging per e-mail van de Inschrijving. Daarin staat voor welke Cursus Consument of Afnemer zich heeft ingeschreven, hoeveel het kost en waar Consument of Afnemer met eventuele klachten en opmerkingen terecht kan. 

    Door Inschrijving voor de Cursus gaat de Consument of Afnemer met  MfB Academy een Overeenkomst aan voor de duur van Cursus. 

 

 1. Prijzen

     De Cursus en Educatief Materiaal worden tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op de Website vermelde prijzen en tarieven geleverd op de overeengekomen locatie. 

    Tenzij anders vermeld, zijn alle door MfB Academy gehanteerde prijzen en tarieven exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. 

    Prijzen voor de Cursus zijn inclusief Lesmateriaal, catering en eventuele examens, tenzij anders vermeld op de Website. 

    MfB Academy behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven van de Cursus te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de Website worden ingevoerd. 

 

 1. Betaling

     Betaling van het Educatief Materiaal zal geschieden zoals aangegeven op de website www.mfbacademy.nl. 

    Betaling zal vooraf aan de Cursus geschieden zoals aangegeven op Website. Aan een Inschrijving kunnen door MfB Academy nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. 

    Het is Afnemer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming een betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk ter verrekenen met een vordering van de Afnemer op MfB Academy, uit welke hoofde dan ook. Ook is Afnemer niet gerechtigd de betalingsverplichting op enigerlei wijze te schorten. 

    Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft MfB Academy de bevoegdheid zijn verplichtingen jegens de Afnemer onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten. 

 

 1. Aansprakelijkheid

     MfB Academy spant zich in voor een deskundige en zorgvuldige uitvoering van de Cursus. 

    Iedere aansprakelijkheid van MfB Academy van de Algemene Voorwaarden bedoelde (rechts)personen is beperkt tot het door Afnemer betaalde Inschrijfgeld, tot een maximum van EUR 2.000,- 

  MfB Academy  is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 

 1. Ontbinding, wijziging en vervanging

     Een Consument heeft het recht om de Overeenkomst op afstand binnen 14 kalenderdagen nadat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, mits de levering nog niet heeft plaatsgevonden, kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). Afnemer dient dan binnen genoemde periode een brief of een email te sturen aan info@mfbacademy.nl waarin wordt aangegeven dat de Overeenkomst dient te worden ontbonden. 

    Dit Herroepingsrecht is uitgesloten voor Lesmateriaal en Educatief Materiaal. Consument stemt hiermee ondubbelzinnig in dat zij haar herroepingsrecht verliest. Afnemer dient dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen, het Lesmateriaal aan MfB Academy te retourneren, zonder het verder op enigerlei wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken. 

    Afnemer mag tot 3 kalender weken voor aanvang van de Cursus zonder kosten annuleren uitgezonderd Educatie Materiaal of Lesmateriaal dat al aan Afnemer is verzonden. Annulering moet geschieden door het sturen van een e-mail aan: info@mfbacademy.nl. Aan Afnemer voorafgaande aan de Cursus verzonden Educatief Materiaal of Lesmateriaal kan nooit geretourneerd worden en Afnemer is verschuldigd deze te betalen tegen de geldende prijzen, zonder het verder op enigerlei wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken. Bij annulering is Afnemer tevens gehouden de kosten te vergoeden voor reis- en verblijf die reeds geboekt zijn door MfB Academy op verzoek van Afnemer. 

    Bij annulering op kortere termijn dan 3 kalender weken voor aanvang van de Cursus is het volledige Inschrijfgeld verschuldigd. 

    Bij onvoldoende inschrijvingen is MfB Academy gerechtigd de Cursus af te gelasten. Afnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld en ontvangen het Inschrijfgeld retour. 

   MfB Academy behoudt zich het recht voor de inhoud van Cursus aan te passen en beoogde docenten te vervangen. 

    MfB Academy zal geen Inschrijfgeld retourneren als een Afnemer of Consument de Cursus niet bezoekt en niet tijdig heeft geannuleerd. 

    Een Afnemer mag zich te allen tijde laten vervangen door een vervanger na schriftelijke goedkeuring door MfB Academy. Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd. 

    MfB Academy is gerechtigd Inschrijvingen van Afnemers te weigeren, zonder verdere opgave van redenen. Ook is MfB Academy gerechtigd om aan Inschrijvingen bepaalde nadere voorwaarden te verbinden. Indien hiervan sprake is deelt MfB Academy dit binnen 8 werkdagen na Inschrijving mede aan Afnemer. 

    8.10. Indien een Cursus vol is, zal indien mogelijk, in overleg met Afnemer een nieuwe datum worden vastgesteld voor de Cursus. 

 

 1. Examens

     De mogelijkheid bestaat dat Afnemer na afloop van de Cursus een Examen dient af te leggen. Dit Examen kan worden afgenomen op een fysieke locatie of online. 

    Het Examen wordt afgenomen door het onafhankelijke Examen Instituut en de uitslag wordt zonder tussenkomst van MfB Academy aan Afnemer medegedeeld. 

    Afnemers dienen zich bij een Examen te kunnen legitimeren met een officieel identiteitsbewijs. 

 

 1. Privacy

    Bij het verwerken van Persoonsgegevens houdt MfB Academy zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De manier waarop MfB Academy omgaat met Persoonsgegevens van Afnemer is beschreven in haar Privacy beleid: 

  MfB Academy verwerkt, op grond van de artikel 6 lid 1 sub F AVG, in haar bedrijfsvoering bepaalde gegevens van Afnemer, waaronder Persoonsgegevens. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren en invullen van die Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Trainingen door MfB Academy. 

    Overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub b AVG, is het voor MfB Academy noodzakelijk om voor de uitvoering van de Trainingen, de door Afnemer aangeleverde Persoonsgegevens te delen met derden, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend Docenten. Op grond van voornoemde wet kan MfB Academy ook worden verplicht om Persoonsgegevens van de Afnemer te verstrekken aan derden als dit op grond van een wettelijk voorschrift noodzakelijk is. Voor de hiervoor genoemde doeleinden, heeft MfB Academy de toestemming van de Afnemer niet nodig. 

     MfB Academy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacy beleid van derden. 

     MfB Academy verwerkt de Persoonsgegevens van Gebruiker voor de volgende doeleinden: 

 •  het in contact brengen van Afnemer met MfB Academy en docenten 
 • de eigen bedrijfsvoering en administratie 
 •  het versturen van een verzoek tot het schrijven van een ervaring 
 • het contacteren van de Afnemer naar aanleiding van een vraag 
 •  het bieden van gepersonaliseerde service en aanbiedingen 
 • het bieden van een optimaal functionerend Website 
 • de Afnemer toegang bieden tot sociale media 

    Afnemer heeft overeenkomstig artikel 15 t/m 22 van de AVG het recht van inzage van zijn door MfB Academy verwerkte Persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor zij verwerkt worden, het recht van rectificatie, het recht van verwijdering van diens gegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

    Afnemer heeft altijd het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn gegevens bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 1. Klachtenregeling, bevoegde rechter en rechtskeuze

     Klachten van Afnemer voortvloeiende uit of samenhangende met het Examen dienen binnen 2 maanden na ontdekking daarvan schriftelijk te worden gemeld aan het Examen Instituut. De overige klachten dienen binnen eenzelfde termijn te worden gemeld aan MfB Academy. Indien de klachten niet tijdig worden gemeld vervalt elk recht op enige aanspraak. 

    MfB Academy zal de klacht van Afnemer, mits tijdig ingediend, in behandeling nemen en binnen 14 werkdagen de klacht schriftelijk afhandelen. 

    Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag, worden onderworpen, nadat de hiervoor genoemde klachtenregeling is doorlopen, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft. 

    Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit de Overeenkomst.